Hem- och konsumentkunskapsmatris åk 7-9 baserad på Lgr 11

7603

Samhällskunskap 6C Hedeskolan, Kungsbacka

Bland dessa svar har inga resonemang hittats som är till exempel enkla och väl underbyggda eller välutvecklade men bara relativt väl underbyggda. Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl fungerande sätt. Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.

  1. Itp180b remote
  2. Organismernas indelning

av det som skrivs konkretiseras, d v s ger man konkreta exempel på det man& Där står längst bak förklaringar till progressionsorden, t.ex. om skillnaden mellan enkla – utvecklade – välutvecklade (t.ex. resonemang) att: ”Uttrycken används för att ange kvalitet i flera olika sammanhang, till exempel kvali­teten på beskrivningar, sammanfattningar, textbindningar, redogörelser, omdömen, motiveringar På provet som vi skrev fann vi många goda exempel (de som nedan ligger under rubriken välutvecklade resonemang). Här har mina elever i grupper brutit ner dessa till de två föregående nivåerna enkelt samt utvecklat och formulerat dessa direkt under de två goda elevexemplen. Bilderna på planschen är lånade från UR:s film “Att utveckla ett resonemang i svenska”.

Kunskapskraven Magister Emelie

visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven. Eleven för välutvecklade resonemang om olika klimatförhållanden och levnadsvillkor. Eleven genomför också fältstudier på ett väl fungerande sätt och ger flera exempel på … Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.

Exempel på välutvecklade resonemang

Biologi - TrulsCronberg.se

Exempel på välutvecklade resonemang

2. resonemang om vilka konsekvenser de båda förslagen skulle kunna få. • Någon av sambandsbeskrivning-arna är i flera led. • Svaret innehåller minst en konkretisering som förtydligar resonemanget. Exempel på vanligt förekommande relevanta sambandsbeskrivningar Parkeringsavgift: • Fler skulle välja bort bilen på grund av ökade välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt. utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur På sin blogg bemöter Sam Sundberg Nobelpristagarens resonemang på punkt efter punkt.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang lan hur utvecklat ett resonemang är och hur underbyggt det är. Detta har visat sig i bear-betningen av de cirka 400 elevsvar som vi har använt för att utveckla bedömningsstödet.
Gerald engström systemair

Exempel på välutvecklade resonemang

Om du t.ex. skall resonera utvecklat  Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, -eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande  Du ska bland annat visa att du kan argumentera, resonera och vara Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter, till exempel att förtydliga, Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad  Ord, begrepp och symboler inom ämnet biologi för att till exempel samtala välutvecklade resonemang och ger väl underbyggda förslag på olika val som.

Hur många gånger ska eleverna få möjlighet att redovisa förmågan? Om jag har 400 elever ska det ske varje termin, varje läsår? Hållbart i längden?
Ceramic art

Exempel på välutvecklade resonemang reach lagstiftningen
malmo bibliotek logga in
mest effektiva solceller
apa modellen lathund
kinnevik innehav andel
waldorfforskola stockholm
introduktionskurs telia

För att få A i hemkunskap – annshemkunskap

8. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt. Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanseraderesonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka. enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likhe-ter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk. anpassa språket efter olika syften, mottagare och sam-manhang Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla/ utvecklade/välutvecklade muntliga redogörelser med i Exempel på ett A-resonemang: ” Att välja ekologiskt är bra för att du slipper lager av gifter och kemiska bekämpningsmedel på dina varor. Dessutom har de ekologiska grödorna högre halter av C-vitamin och antioxidanter – exempelvis e-vitaminer och karotenoider -som skyddar cellerna mot en rad hjärt- och kärlsjukdomar. I kunskapskraven står att ett enkelt resonemang motsvarar betyget E, utvecklat resonemang betyget C och välutvecklat resonemang betyget A. För att kunna tala om en god samstämmighet mellan bedömning och undervisning är det därför viktigt att eleverna får öva på att resonera under lektionerna och att det inte är först på provet som kravet ställs, så att alla elever ges möjlighet till en hög måluppfyllelse.

BEDÖMNINGSMATRIS HKK ÅK 7-9 Namn: Klass: E C A MAT

Bedömningsaspekterna preciserar då vad som menas med att kunna föra resonemang.

Bilderna på planschen är lånade från UR:s film “Att utveckla ett resonemang i svenska”. Gemensam träning av välutvecklade resonemang Efter den inledande lektionen arbetade vi tillsammans på smartboarden. Vi användes oss av stödfrågorna för välutvecklade resonemang som vi satt upp i klassrummet. Exempel 1.