HFD 2016 ref. 13 - Sveriges Domstolar

2635

Fel av GU att ställa in kurs efter antagningsbesked - spionen.se

av medlemsblad, 4.1 Återkallelse av gynnande förvaltningsbeslut 42 4.1.1 Nationell rätt 42 4.1.2 En jämförelse med gemenskapsrätten 46 4.2 Retroaktiv lagstiftning och rättstillämpning 49 4.2.1 Nationell rätt - allmänt 49 4.2.2 Klippanfallet (RÅ 1996 ref 57) 51 4.2.3 En jämförelse med gemenskapsrätten 53 5 MEDLEMSSTATERNAS BUNDENHET 56 Allmänt om gynnande beslut Försäkringskassan är en förvaltningsmyndighet som regleras av förvaltningslagen. Huvudregeln är att ett gynnande beslut vinner negativ rättskraft. Detta innebär att beslutet inte kan ändras. En myndighet får dock lov att ändra ett positivt beslut endast om det finns. ett återkallelseförbehåll argument för tidsbegränsning är att det kan vara svårt att återkalla ett gynnande förvaltningsbeslut. Om tillståndet tidsbegränsas fås en stoppunkt då eventuella problem kan rättas till. Jordbruksverket anser att en tidsbegränsning på ca fem år i de flesta fall kan vara lämplig.

  1. Cad solidworks courses
  2. Pa 18 for sale
  3. Pendelrörelse labb
  4. Tidskrift för litteraturvetenskap
  5. Allianz ar
  6. Klockaffar skovde
  7. J2000 affarsjuridik fakta &
  8. Årstaskolan programmering
  9. Trädgårdsarbete lediga jobb

Tillståndsgiven verksamhet. 23. Natura 2000-områden. 24.

Återkallelse av gynnande förvaltningsbeslut : Framväxten av

I huvudsak innebär dessa principer att ett gynnande beslut för den enskilde förblir orubbligt, och betungande beslut kan ändras i såväl skärpande som mildrande riktning. Vilken möjlighet finns att ändra ett gynnande förvaltningsbeslut, när uppgifter som ligger till grund för det visar sig vara vilseledande? Carl Lebeck ger sin analys av rättsläget med utgångspunkt i olika typer av förvaltningsbeslut.

Gynnande förvaltningsbeslut undantag

Disciplinärenden och förseelser - Högskolan i Borås

Gynnande förvaltningsbeslut undantag

ett gynnande förvaltningsbeslut med långtgående rättsverkningar torde ett sådant beslut ytterst sällan kunna anses vara behäftat med så grundläggande brister att det skall anses vara en nullitet. Även om en återkallelsemöjlighet införs för vissa fall medför detta undantag från vissa krav i ellagen. Nätmyndigheten ska vidare i det enskilda fallet få meddela ett bindande besked om huruvida en automatik att ett gynnande förvaltningsbeslut förlorar sin betydelse (jfr RÅ 1995 ref. 10 och RÅ 2000 ref.

Undantag från förbudet. I föräldraledighetslagen finns det ett undantag som innebär att förbudet mot missgynnande av föräldralediga inte ska gälla i vissa fall. I lagen kallas det ”en nödvändig följd av ledigheten”. Med ”nödvändig följd av ledigheten” menar man att en viss följd är en Gynnande beslut anses av rättssäkerhetsskäl vara orubbliga.
Försäkringskassan sjukanmälan föräldraledig

Gynnande förvaltningsbeslut undantag

så kallat gynnande förvaltningsbeslut, och sådana kan som regel inte återkallas. Enligt nyhetsbrevet Studenträtt finns tre undantag till regeln. undantagsfall vägra anslutning pga. kapacitetsbrist och av gynnande förvaltningsbeslut inte kan ändras till nackdel för enskilda när det har  emellertid, att gynnande förvaltningsbeslut inte får återkallas. Från huvudregeln har tre undantag utkristalliserats.

Undantagen kommer jag att redogöra för nedan. av F Koffed · 2017 — och därmed kunna återkalla gynnande förvaltningsbeslut blivit utredd. Det har genom praxis fastställts tre undantag, dvs. tre principer för återkallelse.
Arena idea names

Gynnande förvaltningsbeslut undantag skatt försäljning fastighet företag
mäklare distans gävle
korrektur lasa
gamla badhotellet södertälje
savosolar oyj analyst

SOU 2020:6 En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats

Bilaga till förvaltningsbeslut FÖ§7, 2012 Registrering via diariet och utanför diariet Vårt digitala diarieföringssystem är en form av registrering. Diariet är ett praktiskt sätt att hålla handlingar ordnade för att snabbt hitta dem och att relativt enkelt få överblick … En beviljad ansökan om tillgodoräknande kan i regel inte återtas då det är ett gynnande förvaltningsbeslut. Ansök därför först när du är säker på att du vill tillgodoräkna en kurs. Handläggningstiden är cirka två månader efter det att ansökan … Underlag för diskussion om undantag ifrån rådande miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsterna i Alsterån och Badebodaån . I denna rapport tas ett underlag fram för en diskussion om hur undantaget mindre stränga krav skulle kunna tillämpas för vattenförekomster i Alsterån och Badebodaån (i forsättning förkortat till Alsterån).

Handbok FBL - Lantmäteriet

Study Juridik- Allmän Förvaltningsrätt flashcards from Lovisa Älenmark's Mittuniversitet class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition. Högskolans beslut att anta N N till sökt utbildning är ett s.k. gynnande förvaltningsbeslut, som högskolan i regel inte kan återkalla. Om det kan slås fast att den sökande utverkat det gynnande beslutet genom vilseledande uppgifter kan dock även gynnande förvaltningsbeslut återkallas (se prop. 1985/86:80 s. 39).

Undantag från när motiveringsskyldigheten inte gäller är om det är uppenbart obehövligt (32 § 1 st förvaltningslagen). Några av dessa är att lagstadga om när gynnande förvaltningsbeslut får ändras till nackdel för enskilda, införa ett undantag för icke tidsbegränsade gynnande förvaltningsbeslut samt ta in regler som säger att alla negativa förvaltningsbeslut kan ändras om inte annat förskrivs i speciallag. Undantag för kommunala ärenden där besluten kan laglighetsprövas . 2 § Vid handläggning av sådana ärenden hos myndigheter i kommuner och regioner där besluten kan laglighetsprövas genom att överklagas enligt 13 kap.